Studium Kształcenia Ustawicznego KOBRA
Al. Warszawska 95, Lublin
tel.: 81 7 466 466

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w zakresie dotyczącym ustawy o ochronie osób i mienia, informujemy, że:

każda osoba, która w dniu 31 grudnia 2013 roku posiadała ważną licencję pracownika ochrony fizycznej zostanie z urzędu wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Osoby które w 2014 roku chcą uzyskać uprawnienia do prac w ochronie zobowiązane są do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

Spełnienie wymogu określonego pkt 8 potwierdzają:

Uwagi

UPRAWNIENIA

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności, przez:

Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest uprawniona do:

SŁOWNICZEK

Podane definicje oznaczają:
  1. kierownik jednostki − osobę lub organ przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, uprawnionych, zgodnie z przepisami prawa, statutem, umową, do zarządzania nią; za kierownika jednostki uważa się również likwidatora lub syndyka;
  2. licencja − zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą;
  3. obszar podlegający obowiązkowej ochronie − obszar określony przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, wydzielony i odpowiednio oznakowany;
  4. transport podlegający obowiązkowej ochronie − transport broni, amunicji, materiałów wybuchowych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego, wysyłany z obszarów i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie;
  5. ochrona osób − działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej;
  6. ochrona mienia − działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony;
  7. pracownik ochrony −  pracownik ochrony - osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo  na  rzecz  przedsiębiorcy,  który  uzyskał  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;;
  8. specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne − wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenie na broń na okaziciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
  9. wewnętrzne służby ochrony − uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony.
www.KobraLublin.com / Kobra@KobraLublin.com
Wykonanie: Smart Soft